طبق آخرین بررسی های جهانی انجام شده که روز پنجشنبه انتشار یافت، اعتبار پاسپورت کانادا نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

براساس Passport Index، که با بررسی ملت های مختلف، ارزش پاسپورت هرکدام را مشخص می کند، کانادا با یک پله صعود نسبت به سال گذشته به رتبه پنجم دست یافت. این صعود کانادا را در ردیف کشورهایی چون ایالات متحده، سوئیس و ایرلند قرار می دهد.

پنج کشور درخواست ویزا برای دارندگان پاسپورت کانادا را در سال 2017 لغوکردند، و به این ترتیب شمار این کشورها به 158کشور رسید. کانادا در سال 2015 و 2016 در رتبه ششم قرار داشت.