در بهمن ماه 1396 زمان رسیدگی به پرونده های ایرانیان و صدور ویزاهای توریستی به حدود 120 روز افزایش یافت. به نظر می رسد یکی از علل این موضوع، رسیدگی دقیق تر به اسناد ارائه شده از سوی متقاضیان ایرانی است. زیرا برخی آژانس های مسافرتی با سوء استفاده از سیستم آنلاین درخواست ویزای کانادا، اقدام به ساخت اسناد جعلی و کلاهبرداری از مشتریان خود نموده اند که این موضوع متاسفانه موجب عدم صدور ویزا برای متقاضی به مدت حداقل 5 سال می گردد و در آینده نیز هر گونه درخواست ایرن افراد برای ویزا یا مهاجرت ممکن است به استناد این موضوع، رد شود.