در این بخش سعی می کنیم موارد مهمی را که یک مهاجر کانادا قبل از ورود به کانادا و در ماه های اول ورود به کانادا بهتر است انجام دهد را به اختصار بیان کنیم تا کمی از نگرانی های شما بکاهیم.

این مطالب در بخش های زیر ارائه خواهد شد و هر بخش نیز به تدریج تکمیل می شود.

  • قبل از ورود به کانادا
  • هنگام اولین ورود به کانادا
  • پس از ورود به کانادا
  • کاریابی

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مهاجران در تورونتو ساکن می شوند، اطلاعات این بخش بر اساس مهاجرت و استقرار در شهر تورونتو تهیه شده و می شود.